bestemmingsplan

 

Schansen e.o.

 

Datum: 03 september 2009
Projectnummer: 80277
ID: NL.IMRO.0547.BPschansen-VO01  

 

 

gemeente Leiderdorp


 

 

 

 

 

 

INHOUD

 

 

planregels

1                 inleidende regels

artikel 1     Begrippen

artikel 2     Wijze van meten

2                 bestemmingsregels

artikel 3     Gemengd

artikel 4     Groen

artikel 5     Maatschappelijk

artikel 6     Tuin

artikel 7     Verkeer

artikel 8     Water

artikel 9     Wonen

artikel 10   Leiding - riool

artikel 11   Waarde - Archeologie

3                 algemene regels

artikel 12   Anti-dubbeltelregel

artikel 13   Algemene gebruiksregels

artikel 14   Algemene aanduidingsregels

artikel 15   Algemene ontheffingsregels

artikel 16   Algemene wijzigingsregels

artikel 17   Algemene procedureregels

4                 overgangs- en slotregels

artikel 18   Overgangsrecht

artikel 19   Slotregel

 

bijlage

Staat van Bedrijfsactiviteiten

 

de verbeelding

Verbeelding met verklaring      identificatiecode: NL.IMRO.0547. BPschansen-VO01

 


1   inleidende regels

artikel 1        Begrippen

Naar inhoudsopgave

In deze regels wordt verstaan onder:

plan

bestemmingsplan Schansen e.o. van de gemeente Leiderdorp;

bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0547.BPschansen-V001 met de bijbehorende regels en bijlage;

verbeelding / plankaart

de analoge en digitale voorstelling van de in het bestemmingsplan opgenomen digitale ruimtelijk informatie;

aanbouw

een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee het in directe verbinding staat, welk gebouw onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;

aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels, regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;

aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

aan huis verbonden beroep

het uitoefenen van een vrij of zelfstandig beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op persoonlijk, zakelijk, administratief, educatief, juridisch, medisch, therapeutisch, ontwerptechnisch, kunstzinnig gebied, of daarmee gelijk te stellen activiteiten, waaronder een atelier, kapper, schoonheidsspecialiste, dat in of bij een woning wordt uitgeoefend door de gebruik(st)er, dat niet krachtens een milieuwet vergunning- of meldingplichtig is en waarbij de woning in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;

aan huis verbonden bedrijf

een bedrijf dat in een (gedeelte van) of bij een woning wordt uitgeoefend en dat is gericht op het vervaardigen van producten, door de gebruik(st)er van de woning, dat niet krachtens een milieuwet vergunning- of meldingplichtig is en waarbij de woning in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;

aanlegvergunning

een vergunning als bedoeld in artikel 3.3 onder a van de Wet ruimtelijke ordening;

andere geluidsgevoelige gebouwen

gebouwen als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder;

bebouwing

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;

bebouwingspercentage

een in de regels aangegeven percentage, dat de grootte van het bouwvlak aangeeft, dat maximaal mag worden bebouwd, tenzij in de regels anders is bepaald;

bedrijf

een inrichting of instelling gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen, bewerken, opslaan, installeren en/of herstellen van goederen dan wel het bedrijfsmatig verlenen van diensten, aan huis verbonden beroepen daaronder niet begrepen;

bedrijfsgebouw

een gebouw dat dient voor de uitoefening van een bedrijf;

bedrijfsmatige exploitatie

het via een bedrijf, stichting of andere rechtspersoon voeren van een zodanig beheer c.q. exploitatie;

bedrijfsvloeroppervlak

de totale vloeroppervlakte van de ruimte die wordt gebruikt voor een (dienstverlenend) bedrijf of instelling, inclusief opslag- en administratieruimten en dergelijke;

bedrijfswoning

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein noodzakelijk is;

beperkt kwetsbaar object

a         verspreid liggende woningen van derden met een dichtheid van maximaal twee woningen per hectare, dienst- en bedrijfswoningen van derden, sporthallen, zwembaden en speeltuinen;
b         kantoorgebouwen, hotels en restaurants, winkels en bedrijfsgebouwen, voor zover zij niet onder de definitie voor kwetsbare objecten, onder c, vallen;
c         sport- en kampeerterreinen en terreinen bestemd voor recreatieve doeleinden, voor zover zij niet onder de definitie voor kwetsbare objecten, onder d, vallen;
d         objecten die met de onder a en b genoemde gelijkgesteld kunnen worden uit hoofde van de gemiddelde tijd per dag gedurende welke personen daar verblijven, het aantal personen dat daarin doorgaans aanwezig is en de mogelijkheden voor zelfredzaamheid bij een ongeval, voor zover die objecten geen kwetsbare objecten zijn;
e         objecten met een hoge infrastructurele waarde, zoals een telefoon- of elektriciteitscentrale of een gebouw met vluchtleidingsapparatuur, voor zover die objecten wegens de aard van de gevaarlijke stoffen die bij een ongeval kunnen vrijkomen, bescherming verdienen tegen de gevolgen van dat ongeval;

bestaand

a    bij bouwwerken: een bouwwerk dat op het moment van terinzagelegging van het ontwerp van het plan bestaat of wordt gebouwd, dan wel nadien kan worden gebouwd krachtens een bouwvergunning, waarvoor de aanvraag voor het tijdstip van terinzagelegging is ingediend, tenzij in de regels anders is bepaald;

b    bij gebruik: het gebruik dat op het moment van terinzagelegging van het ontwerp van het plan bestaat, tenzij in de regels anders is bepaald;

bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak;

bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

bijgebouw

een op zich zelfstaand, al dan niet vrijstaand gebouw, dat door de vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;

bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats;

bouwgrens

de grens van een bouwvlak;

bouwlaag

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw en zolder;

bouwperceel

een aaneengesloten stuk grond, waarop krachtens het plan een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten;

bouwperceelgrens

een grens van een bouwperceel;

bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak;

bouwwerk

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;

buurtcentrum

sociaal-culturele voorziening;

detailhandel

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die, die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;

dienstverlening

het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij afnemers rechtstreeks (al dan niet via een balie) te woord wordt gestaan en geholpen;

eerste bouwlaag

de bouwlaag op de begane grond;

erotisch getinte vermaaksfunctie

een vermaaksfunctie, welke is gericht op het doen plaatsvinden van voorstellingen en/of vertoningen van porno-erotische aard, waaronder begrepen een seksbioscoop, een seksclub en een seksautomatenhal;

gebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

gebruiken

gebruiken, het doen gebruiken, laten gebruiken en in gebruik geven;

geluidsbelasting vanwege het wegverkeer

de etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau in dB op een bepaalde plaats, veroorzaakt door het gezamenlijke wegverkeer op een bepaald weggedeelte of een combinatie van weggedeelten, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder;

geluidsgevoelige terreinen

geluidsgevoelige terreinen als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder;

geluidszoneringsplichtige inrichting

een inrichting, bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van vestiging in een bestemmingsplan/inpassingsplan een zone moet worden vastgesteld;

geometrische plaatsbepaling

locatie van een ruimtelijk object, vastgelegd in een ruimtelijk referentiesysteem;

hogere grenswaarde

een maximale waarde voor de geluidsbelasting, die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde en die in een concreet geval kan worden vastgesteld op grond van de Wet geluidhinder;

hoofdgebouw

een gebouw dat op een bouwperceel door zijn constructie of afmetingen, dan wel gelet op de bestemming, als het belangrijkste bouwwerk valt aan te merken;

horeca

een bedrijf waar hoofdzakelijk dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse worden verstrekt en/of waarin logies wordt verstrekt, zoals bijvoorbeeld een café, restaurant, hotel, pension, en naar de aard en openingstijden daarmee gelijk te stellen bedrijven, een en ander al dan niet in combinatie met een vermaaksfunctie met uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie;

kantoor

een gebouw, dat dient voor de uitoefening van administratieve werkzaamheden en werkzaamheden die verband houden met het doen functioneren van (semi) overheidsinstellingen, het bankwezen en naar de aard daarmee gelijk te stellen instellingen/het bedrijfsmatig verlenen van diensten waarbij het afnemers niet of slechts in ondergeschikte mate rechtstreeks te woord wordt gestaan en geholpen;

kwetsbaar object

a    woningen, niet zijnde woningen als bedoeld bij de definitie voor beperkt kwetsbare objecten, onder a niet gevonden;

b    gebouwen bestemd voor het verblijf, al dan niet gedurende een gedeelte van de dag, van minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten, zoals:

1    ziekenhuizen, bejaardenhuizen en verpleeghuizen;

2    scholen;

3    gebouwen of gedeelten daarvan, bestemd voor dagopvang van minderjarigen;

c     gebouwen waarin doorgaans grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte van de dag aanwezig zijn, zoals:

1    kantoorgebouwen en hotels met een bruto vloeroppervlak van meer dan 1.500 m2 per object;

2    complexen waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd en waarvan het gezamenlijk bruto vloeroppervlak meer dan 1.000 m2 bedraagt en winkels met een totaal bruto vloeroppervlak van meer dan 2.000 m2 per winkel, voor zover in die complexen of in die winkels een supermarkt, hypermarkt of warenhuis is gevestigd;

d    kampeer- en andere recreatieterreinen bestemd voor het verblijf van meer dan 50 personen gedurende meerdere aaneengesloten dagen;

maatschappelijk

educatieve, sociaal-medische, sociaal-culturele en levensbeschouwelijke voorzieningen, voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening, waaronder in ieder geval begrepen scholen en kinderdagverblijven alsook ondergeschikte detailhandel en horeca ten dienste van deze voorzieningen;

maatvoeringsgrens

de grens van een maatvoeringsvlak;

maatvoeringsvlak

een op de verbeelding als zodanig aangegeven vlak waarmee de gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels voor bepaalde bouwwerken eenzelfde maatvoering geldt;

nadere eis

een nadere eis als bedoeld in artikel 3.6 eerste lid onder d van de Wet ruimtelijke ordening;

normaal onderhoud, gebruik en beheer

een gebruik gericht op het in zodanige conditie houden of brengen van objecten dat het voortbestaan van deze objecten op ten minste het bestaande kwaliteitsniveau wordt bereikt;

ontheffing

een ontheffing als bedoeld in artikel 3.6 eerste lid onder c van de Wet ruimtelijke ordening;

overkapping

een bouwwerk op het erf van een gebouw of standplaats, dat strekt tot vergroting van het woongenot van het gebouw of de standplaats en dat, voor zover gebouwd vóór (het verlengde van) de voorgevel van een gebouw, geen tot de constructie zelf behorende wanden heeft en, voor zover gebouwd achter (het verlengde van) de voorgevel van een gebouw, maximaal drie wanden heeft waarvan maximaal twee tot de constructie behoren;

peil

a    voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;

b    voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;

c     indien in of op het water wordt gebouwd: de hoogte van het terrein ter plaatse van het meest nabijgelegen punt waar het water grenst aan het vaste land;

prostitutie

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding;

seksinrichting

een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van erotische/pornografische aard plaatsvinden, waaronder in ieder geval worden verstaan een prostitutiebedrijf, een erotische massagesalon, een seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar;

sloopvergunning

vergunning als bedoeld in artikel 3.3 onder b van de Wet ruimtelijke ordening;

slopen

het al dan niet geheel afbreken van gebouwen en andere bouwwerken;

Staat van Bedrijfsactiviteiten

een als bijlage bij deze regels behorende en daarvan onderdeel uitmakende lijst van bedrijven en instellingen;

uitbouw

een gebouw dat als vergroting van een bestaande ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw, welk gebouw door de vorm kan worden onderscheiden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;

uitvoeren

uitvoeren, het doen uitvoeren, laten uitvoeren en in uitvoering geven;

uitwerking

een uitwerking als bedoeld in artikel 3.6 eerste lid onder b van de Wet ruimtelijke ordening;

voorgevel

de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien het een gebouw betreft met meer dan één naar de weg gekeerde gevel, de gevel die kennelijk als zodanig diende te worden aangemerkt;

wijziging

een wijziging als bedoeld in artikel 3.6 eerste lid onder a van de Wet ruimtelijke ordening;

woning

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden;

 

zorgwoning

een complex van ruimten, bedoeld voor de niet zelfstandige huisvesting van een afzonderlijk huishouden dat voor de bewoning afhankelijk is van zorgverlening


artikel 2        Wijze van meten

Naar inhoudsopgave

2.1        Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

de afstand tot de zijdelingse bouwperceelgrens

tussen de zijdelingse grens van het bouwperceel en een bepaald punt van het bouwwerk, waar die afstand het kortst is;

de bouwhoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals

schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;

de dakhelling

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

de goothoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot c.q. de druiplijn, het boeibord of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel;

de verticale diepte van een gebouw

vanaf het peil tot aan het laagste ondergrondse punt van een gebouw of van een bouwwerk geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, gemeten loodrecht vanaf de gevel waaraan wordt gebouwd;

de inhoud van een bouwwerk

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

de oppervlakte van een bouwwerk

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;

 

2.2        Bij toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwonderdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, liftschachten, gevel- en kroonlijsten, luifels, balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouwgrenzen niet meer dan 1 m bedraagt.

2.3        Bij toepassing van deze regels wordt gemeten tot of vanuit het hart van een lijn op de kaart en op de schaal waarin het plan is vastgesteld.

 


2   bestemmingsregels

artikel 3        Gemengd

Naar inhoudsopgave

3.1        Bestemmingsomschrijving

De voor Gemengd aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a         kantoren, dienstverlening, huisartsen en maatschappelijke voorzieningen in de eerste bouwlaag;
b         wonen op de tweede bouwlaag en hoger;

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, (voor-)tuinen, erven bergruimte en parkeervoorzieningen.

3.2        Bouwregels

Gebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:

a         gebouwd binnen het bouwvlak;
b         ter plaatse van de aanduiding “maximale bouwhoogte” is ten hoogste de aangegeven maximale bouwhoogte toegestaan.

artikel 4        Groen

Naar inhoudsopgave

4.1        Bestemmingsomschrijving

De voor Groen aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a         groenvoorzieningen, bermen en beplanting;
b         paden, speelvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding;

met bijbehorende bouwwerken geen gebouwen zijnde, wegen en verhardingen, parkeervoorzieningen en met inachtneming van de keur van het waterschap.

4.2        Bouwregels

4.2.1        Gebouwen zijn niet toegestaan.
4.2.2        Bouwwerken geen gebouwen zijnde voldoen aan de volgende kenmerken:
a         De bouwhoogte van palen en masten bedraagt maximaal   10 m;
b         De bouwhoogte van speeltoestellen bedraagt maximaal     5 m;
c         De bouwhoogte overige bouwwerken, geen gebouwen
zijnde bedraagt maximaal                                                           4 m;
d         De oppervlakte van een bergbezinkbassin mag maximaal 200 m2 bedragen en het aantal maximaal 1.

artikel 5        Maatschappelijk

Naar inhoudsopgave

5.1        Bestemmingsomschrijving

5.1.1        De voor Maatschappelijk aangewezen gronden zijn bestemd voor
a         maatschappelijke voorzieningen, met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
b         ter plaatse van de aanduiding “zorgwoning” zijn zorgwoningen toegestaan;
met wegen en paden, parkeervoorzieningen, speelvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven.
5.1.2        Dienstwoningen zijn niet toegestaan.

5.2        Bouwregels

5.2.1        Gebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:
a         gebouwd binnen het bouwvlak;
b         ter plaatse van de aanduiding “maximale goothoogte” is ten hoogste de aangegeven maximale goothoogte toegestaan;
c         ter plaatse van de aanduiding “maximale bouwhoogte” is ten hoogste de aangegeven maximale bouwhoogte toegestaan;
5.2.2        Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal:
a         palen en masten                                                10 m;
b         speeltoestellen                                                   5 m;
c         overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde                     4 m.

artikel 6        Tuin

Naar inhoudsopgave

6.1        Bestemmingsomschrijving

De voor Tuin aangewezen gronden zijn bestemd voor tuinen, met bijbehorende bouwwerken geen gebouwen zijnde.

6.2        Bouwregels

6.2.1        Gebouwen mogen niet worden gebouwd;
6.2.2        In afwijking van artikel 6.2.1 zijn ter plaatse van de aanduiding “specifieke bouwaanduiding-1” erkers toegestaan die voldoen aan de volgende kenmerken:
a         de oppervlakte bedraagt maximaal 5 m2;
b         de diepte bedraagt maximaal 2 meter;
c         de bouwhoogte bedraagt maximaal de hoogte van de 1e bouwlaag van de bijbehorende woning.
6.2.3        Bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde, maximaal:
a         erf- en terreinafscheidingen vóór (het verlengde van)
de voorgevel van het hoofdgebouw:                                              1 m;
b         erf- en terreinafscheidingen achter (het verlengde van)
voorgevel van het hoofdgebouw:                                      2 m;
c         overige bouwwerken, geen gebouw zijnde:                                   4 m.

artikel 7        Verkeer

Naar inhoudsopgave

7.1        Bestemmingsomschrijving

De voor Verkeer aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a         wegen, straten, pleinen, wandel- en fietspaden met een functie gericht op zowel verblijf als op de afwikkeling van het doorgaande verkeer;
b         parkeer-, groen- en speelvoorzieningen;
c         gebouwde parkeervoorzieningen en bergingen ter plaatse van de aanduiding “garage”;
d         ter plaatse van de aanduiding “brug” is een brug ten behoeve van langzaam verkeer toegestaan;
e         water en voorzieningen voor de waterhuishouding;

met bijbehorende bouwwerken geen gebouwen zijnde.

7.2        Bouwregels

7.2.1        Gebouwen mogen niet worden gebouwd, met uitzondering van garageboxen en bergingen ter plaatse van de aanduiding “garage”. Ter plaatse van de aanduidingen “garage” en “berging” geldt een maximale bouwhoogte van 3 meter.
7.2.2        Bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde, anders dan voor de wegaanduiding, geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer maximaal 10 m. Ter plaatse van de aanduiding “brug” geldt een maximale bouwhoogte van 10 m en dient een maximale doorrijhoogte van 4,80 m worden gehandhaafd ten behoeve van het verkeer op de rijbaan;
 
 

 


artikel 8        Water

Naar inhoudsopgave

8.1        Bestemmingsomschrijving

De voor Water aangewezen gronden zijn bestemd voor waterhuishoudkundige doeleinden, waterberging en waterlopen, met bijbehorende bouwwerken geen gebouwen zijnde, waaronder bruggen, dammen en/of duikers.

8.2        Bouwregels

8.2.1        Gebouwen mogen niet worden gebouwd.
8.2.2        Bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde, anders dan voor de waterwegaanduiding, geleiding of tolheffing, maximaal:
a         bruggen en viaducten                                         8 m;
b         overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde                     4 m.
 

artikel 9        Wonen

Naar inhoudsopgave

9.1        Bestemmingsomschrijving

De voor Wonen aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a         het bestaande aantal woningen;
b         een buurtcentrum ter plaatse van de aanduiding “maatschappelijk”;
c         aan huis verbonden beroep of bedrijf, mits de oppervlakte niet meer bedraagt dan 30% van het vloeroppervlakte van de gebouwen tot een maximum van 50m2 waarbij geldt dat:

1          bedrijven maximaal in de categorie 1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan of bedrijven die voor wat betreft de aard en de omvang van de milieuhinder die het veroorzaakt gelijk kan worden gesteld met een bedrijf in de categorie 1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;

2          de activiteit alleen in de gebouwen mag worden uitgeoefend;

3          buitenopslag niet is toegestaan;

4          geen detailhandel of horeca is toegestaan;

5          er geen onevenredige toename van de verkeersbelasting in de omgeving mag optreden;

6          er geen onevenredige druk op de bestaande parkeermogelijkheden bij de woning en in de omgeving van de woning mag ontstaan;

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, (voor-)tuinen, erven bergruimte en parkeervoorzieningen.

9.2        Bouwregels

9.2.1        Hoofdgebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:
a         gebouwd binnen het bouwvlak;
b         ter plaatse van de aanduiding “maximale goothoogte” is ten hoogste de aangegeven maximale goothoogte toegestaan;
c         ter plaatse van de aanduiding “maximale bouwhoogte” is ten hoogste de aangegeven maximale bouwhoogte toegestaan;
d         ter plaatse van de aanduiding “specifieke bouwaanduiding-2” een opbouw is toegestaan van maximaal 3,5 meter;
e         bij nieuw- of herbouw van een woning dient de voorgevel van de woning op de bouwgrens van het bouwvlak gesitueerd te worden.
 
9.2.2        Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mogen zowel in als buiten het bouwvlak worden gebouwd en voldoen aan de volgende kenmerken:
a         gebouwd op het zij- en achtererf en minimaal 2 m achter (het verlengde) van de voorgevel van het hoofdgebouw;
b         het gedeelte van het bouwperceel binnen de in artikel 9.1 bedoelde gronden en buiten het bouwvlak, mag niet meer dan voor 50% worden bebouwd;
c         de diepte van een aan- of uitbouw, aangebouwd bijgebouw of aangebouwde overkapping bedraagt maximaal 3,5 m ten opzichte van de achterste bouwgrens van het bouwvlak;
d         de goot- en bouwhoogte van een aan- of uitbouw, aangebouwd bijgebouw of aangebouwde overkapping bedraagt maximaal de hoogte van de 1e bouwlaag van het hoofdgebouw;
 
e         de goot- en bouwhoogte van een vrijstaand bijgebouw of vrijstaande overkapping bedraagt maximaal 2,7 m;
f          in afwijking van de artikelen 9.2.2.a tot en met e mogen de gronden ter plaatse van de aanduiding “bijgebouwen” voor 100% worden bebouwd met aangebouwde of vrijstaande bijgebouwen, aanbouwen of uitbouwen met een maximale bouwhoogte van 3 meter.
 
9.2.3        Bouwhoogte van bouwwerken geen gebouw zijnde, maximaal:
a         erf- en terreinafscheidingen vóór (het verlengde van)
de voorgevel van het hoofdgebouw                                              1 m;
b         erf- en terreinafscheidingen achter (het verlengde van)
voorgevel van het hoofdgebouw                                       2 m;
c         overige bouwwerken, geen gebouw zijnde                         4 m.

9.3        Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 9.2.2e voor de goot- en bouwhoogte van een vrijstaand bijgebouw of vrijstaande overkapping tot maximaal 3m, met inachtneming van de voorwaarde dat stedenbouwkundige belangen niet onevenredig worden geschaad.


artikel 10        Leiding - riool 

Naar inhoudsopgave

10.1        Bestemmingsomschrijving

De voor Leiding - Riool aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor:

a          een ondergrondse rioolpersleiding;
b          het beheer en onderhoud van de leiding;
c           de bescherming van het woon- en leefklimaat in verband met de leiding;

met bijbehorende bouwwerken geen gebouwen zijnde.

10.2        Bouwregels

10.2.1        In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen (artikel 3 tot en met artikel 9) mag alleen ten behoeve van deze bestemming worden gebouwd.
10.2.2        Gebouwen mogen niet worden gebouwd.
10.2.3        Bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde, maximaal 3 m.

10.3        Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 10.2 voor het bouwen overeenkomstig de andere bestemmingen, mits advies is verkregen van de leidingbeheerder.

10.4        Aanlegvergunning

10.4.1        Het is verboden zonder of in afwijking van een aanlegvergunning van burgemeester en wethouders op de in artikel 10.1 bedoelde gronden de volgende andere-werken uit te voeren:
a         het ontgronden, vergraven, afgraven, egaliseren, diepploegen, woelen en mengen en ophogen van gronden;
b         het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden, banen, parkeer­voorzieningen en andere oppervlakteverhardingen;
c         het aanleggen, verdiepen, verbreden en dempen van sloten, watergangen en overige waterpartijen;
d         het aanbrengen of verwijderen van diepwortelende beplantingen, het bebossen en aanplanten van gronden en het rooien en/of kappen van bos of andere houtgewassen.
10.4.2        Een aanlegvergunning wordt niet verleend dan nadat advies is verkregen van de leidingbeheerder.
10.4.3        Geen aanlegvergunning is nodig voor:
a         andere-werken die het normale onderhoud en beheer betreffen;
b         andere-werken die in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan of uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat tijdstip aangevraagde of verleende vergunning.

artikel 11        Waarde - Archeologie

Naar inhoudsopgave

11.1        Bestemmingsomschrijving

De voor Waarde - Archeologie aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming van de aan de grond eigen zijnde archeologische waarden.

11.2        Bouwregels

Op de in artikel 11.1 bedoelde gronden mogen, in afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen (artikel 3 tot en met artikel 9), geen nieuwe gebouwen worden gebouwd met een oppervlakte van meer dan 100 m2 en de oppervlakte van bestaande gebouwen niet worden vergroot met een oppervlakte van meer dan 100 m2.     

11.3        Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 11.2, met inachtneming van de voor de betrokken bestemmingen geldende regels, mits:

a         de plaats waar de bouwwerken zullen worden gerealiseerd voldoende archeologisch zijn onderzocht;
b         geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de archeologische waarden van het gebied dan wel afdoende maatregelen zijn getroffen tot behoud of ontwikkeling van die waarden of de eventuele bodemvondsten naar elders zijn overgebracht.

11.4        Aanlegvergunning

11.4.1        Het is verboden zonder of in afwijking van een aanlegvergunning van burgemeester en wethouders op de in artikel 11.1 bedoelde gronden de volgende andere werken uit te voeren:
a         het ophogen, egaliseren en ontginnen van gronden;
a     het bodemverlagen of afgraven van gronden dieper dan 0,80 meter waarvoor geen ontgrondingvergunning is vereist;
b      het uitvoeren van grondbewerkingen dieper dan 0,80 meter, waartoe ook gerekend wordt woelen en draineren;
c      het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, voet-, rijwielpaden, banen of parkeergelegenheden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen van meer dan 100m2;
d      het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur;
e       leidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur;
f       het graven van sloten, watergangen, vijvers of vaarten, voor zover de Keur van het waterschap niet van toepassing is.

 

11.3.2        Een aanlegvergunning mag alleen en moet worden geweigerd, indien door het uitvoeren van het ander-werk dan wel door de daarvan direct of indirect te verwachten gevolgen blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de archeologische waarden van het gebied en hieraan door het stellen van voorwaarden niet of onvoldoende kan worden tegemoet gekomen.
 
11.3.3        Alvorens omtrent het verlenen van aanlegvergunning te beslissen, winnen Burgemeester en Wethouders schriftelijk advies in bij de deskundige inzake archeologische waarden met betrekking tot de vraag of de aanwezige archeologische waarden door het verlenen van een aanlegvergunning niet onevenredig c.q. onherstelbaar worden aangetast en omtrent eventueel te stellen voorwaarden.

 

11.3.4        Een aanlegvergunning in afwijking van het advies van de deskundige inzake archeologische waarden wordt slechts verleend indien van Gedeputeerde Staten de verklaring is ontvangen dat zij daartegen geen bezwaar hebben.
 
11.3.5        Geen aanlegvergunning is nodig voor:
a         andere-werken die noodzakelijk zijn in verband met de realisering van de bestemming;
b         die het normale onderhoud, gebruik en beheer overeenkomstig de bestemming betreffen;
c         andere-werken die op het moment van het van kracht worden van het plan in uitvoering zijn of uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat tijdstip aangevraagde dan wel verleende vergunning.

11.4        Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen voor het verwijderen van de bestemming Waarde - Archeologie, indien uit archeologisch onderzoek blijkt dat dit mogelijk is.

 

 


3   algemene regels

artikel 12        Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

artikel 13        Algemene gebruiksregels

Naar inhoudsopgave

Onder verboden gebruik als bedoeld in artikel 7.10 eerste lid Wro wordt in elk geval verstaan:

a         een gebruik van gronden als stort- en/of opslagplaats van grond en/of afval, met uitzondering van een zodanig gebruik voor het normale op de bestemming gerichte gebruik en onderhoud;
b         een gebruik van gronden als stallings- en/of opslagplaats van één of meer aan het gebruik onttrokken machines, voer-, vaar- of vliegtuigen, met uitzondering van een zodanig gebruik voor het normale op de bestemming gerichte gebruik en onderhoud;
c         een gebruik van gronden en bouwwerken voor een seksinrichting dan wel ten behoeve van prostitutie.

artikel 14        Algemene aanduidingsregels

Naar inhoudsopgave

14.1        Veiligheidszone - lpg

14.1.1        Aanduidingomschrijving

De voor “Veiligheidszone - lpg” aangewezen gronden zijn, naast de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen, ook bestemd voor de bescherming van het woon- en leefklimaat in verband met een LPG-installatie.

14.1.2        In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen zijn op de in artikel 14.1.1 bedoelde gronden geen nieuwe kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten toegestaan.
14.1.3        Bouwregels

In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen mogen geen nieuwe gebouwen worden gebouwd ten behoeve van de in artikel  14.1.2 genoemde functies.

14.1.4        Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in de artikelen 14.1.2 en 14.1.3 voor het toestaan van de in artikel 14.1.2 genoemde functies en het bouwen van gebouwen ten behoeve van die functies, mits ter plaatse een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gerealiseerd en de milieudienst om advies is gevraagd.

14.1.5        Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen voor het verwijderen van de aanduiding “Veiligheidszone - lpg”, mits het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van de LPG-installatie wordt beëindigd;

artikel 15        Algemene ontheffingsregels

Naar inhoudsopgave

15.1        Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van:

a         in het plan genoemde goothoogten, bouwhoogten, oppervlakte- en inhoudsmaten, percentages en afstandseisen, waarbij een overschrijding is toegestaan tot maximaal 10% van de goothoogten, bouwhoogten, oppervlakte- en inhoudsmaten, percentages en afstandseisen;
b         de planregels en toestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, waarbij een overschrijding is toegestaan tot maximaal 2,5 m, en deze noodzakelijk is in verband met de uitmeting van het terrein of uit een oogpunt van doelmatig gebruik van de gronden en/of de bebouwing;
c         de planregels en toestaan dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van kunstwerken, geen gebouwen zijnde, en ten behoeve van zend-, ontvang- en/of sirenemasten wordt vergroot tot maximaal 40 m;
d         de bestemmingsregels ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en toestaan dat de hoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot niet meer dan 10 m.

15.2        Ontheffing als bedoeld in artikel 15.1 kan slechts worden verleend, mits:

a         de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
b         het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig worden geschaad.

artikel 16        Algemene wijzigingsregels

Naar inhoudsopgave

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in de vorm van het aanbrengen van geringe veranderingen in de plaats, ligging en/of afmetingen van bestemmingsgrenzen, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

a         bestemmingsgrenzen mogen met niet meer dan 5 m worden verschoven;
b         de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden mogen niet onevenredig worden geschaad;
c         het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen mogen niet onevenredig worden geschaad.

artikel 17        Algemene procedureregels

Bij toepassing van een ontheffingsbevoegdheid ingevolge dit plan is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuurrecht van toepassing.


4   overgangs- en slotregels

artikel 17        Overgangsrecht

Naar inhoudsopgave

17.1        Overgangsrecht bouwwerken

17.1.1        Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een bouwvergunning, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
a         gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b         na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of ver-anderd, mits de aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
17.1.2        Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 18.1.1 voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in artikel 18.1.1 met maximaal 10%.
17.1.3        Artikel 18.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

17.2        Overgangsrecht gebruik

17.2.1        Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
17.2.2        Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in artikel 18.2.1, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
17.2.3        Indien het gebruik, bedoeld in artikel 18.2.1, na de inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
17.2.4        Artikel 18.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

artikel 18        Slotregel

Naar inhoudsopgave

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan Schansen e.o.

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van ….

 

 

De voorzitter,                                                            De griffier,

 

 

 

………………                                                                ………………